Good Food Ireland Awards 2024: Giving Recognition to Lesser-Known Food Businesses

It is crucial to appreciate and acknowledge the hard work and dedication of the nation’s lesser-known, independent food businesses. Finally, the Good Food Ireland Awards 2024 are providing them with a significant opportunity to gain the recognition they truly deserve.

In a groundbreaking move, this year’s Food Lovers Choice Award nominations are not limited to Good Food Ireland members. Instead, any food business across the Republic and Northern Ireland, including those outside of Good Food Ireland, can now be nominated.

This inclusive approach allows local suppliers, manufacturers’ shops, food trucks, distilleries, pubs, restaurants, and hotels to be considered for this prestigious award. The potential for recognition is immense, and it all starts with a simple nomination.

Margaret Jeffares, the founder and managing director of Good Food Ireland, expressed her excitement about the expanded scope of the awards. She emphasized that the Food Lovers Choice Award aims to celebrate those who genuinely embody the essence of Ireland’s food and drink. Their commitment to presenting it in a cultural context inspires both tourists and locals to seek out authentic Irish culinary experiences.

By opening up the nominations to a wider range of businesses, the Good Food Ireland Awards are shining a spotlight on the diversity and richness of Ireland’s food scene. This move ensures that exceptional establishments, regardless of their affiliation, have an equal chance to be recognized and celebrated.

As the nominations roll in, it is a thrilling time for the lesser-known food businesses of Ireland. This opportunity brings hope and encourages all food establishments to strive for excellence, knowing that their efforts will be acknowledged, appreciated, and celebrated by the nation. Let us support and champion these local businesses that play vital roles in shaping Ireland’s gastronomic identity.

Je nezbytné ocenit a uznávat tvrdou práci a odhodlání méně známých nezávislých potravinových podniků v zemi. Nakonec uděluje Good Food Ireland Awards 2024 těmto podnikům významnou příležitost získat uznání, které si skutečně zaslouží.

V přelomovém kroku jsou letošní nominace na cenu Food Lovers Choice otevřeny všem potravinovým podnikům v Republice a Severním Irsku, včetně těch mimo Good Food Ireland. Tato inkluzivní přístup umožňuje zvážení místních dodavatelů, obchodů výrobců, food trucků, destilérií, hospod, restaurací a hotelů pro tuto prestižní cenu. Potenciál pro uznání je obrovský a vše začíná jednoduchou nominací.

Margaret Jeffares, zakladatelka a ředitelka Good Food Ireland, vyjádřila své nadšení z rozšířeného rozsahu těchto cen. Upozornila na to, že ceny Food Lovers Choice mají za cíl oslavit ty, kteří skutečně v sobě ztělesňují podstatu irského jídla a pití. Jejich oddanost tomu, jak to představují v kulturním kontextu, inspiruje jak turisty, tak místní, aby hledali autentické irské kulinářské zážitky.

Otevřením nominací širšímu spektru podniků Good Food Ireland Awards přitahují pozornost k rozmanitosti a bohatství irské potravinářské scény. Tento krok zajišťuje, že výjimečné podniky, bez ohledu na jejich příslušnost, mají stejnou šanci na uznání a oslavu.

Počet nominací se rozrůstá a je vzrušujícím časem pro méně známé potravinářské podniky v Irsku. Tato příležitost přináší naději a podporuje všechny potravinářské podniky, aby usilovaly o vynikající výkon, vědouce, že jejich snahy budou uznány, oceněny a oslaveny celým národem. Podpořme a podporujme tyto místní podniky, které hrají klíčovou roli při formování gastronomické identity Irska.

Definice klíčových pojmů:
– Good Food Ireland Awards 2024: Ceny udělované nejlepším potravinářským podnikům v Irsku.
– Food Lovers Choice Award: Kategorie cen Good Food Ireland Awards, která slouží k ocenění podniků, které skutečně ztělesňují irskou potravinářskou kulturu.
– Margaret Jeffares: Zakladatelka a ředitelka Good Food Ireland.

Doporučené odkazy:
GoodFoodIreland.ie – Oficiální web Good Food Ireland poskytující informace o nejlepších potravinářských podnicích v Irsku.
FailteIreland.ie – Oficiální web Irské národní organizace cestovního ruchu, poskytující informace pro turisty o Irsku.