Soup is Good Food Fundraiser Supports Recovery Services at Penticton’s Discovery House

Penticton’s Discovery House is once again hosting its annual “Soup is Good Food” fundraiser, offering a variety of delicious soups to support their substance-free recovery services. The fundraiser, initiated by the Recovery Resource Society, has become a highly anticipated event in the community, with people eagerly waiting for the soups each year.

The kitchen at Discovery House is buzzing with activity as residents prepare the soups with enthusiasm. This opportunity not only allows them to give back to the community but also helps them in their own recovery journey. By engaging in service work and connecting with others, they are able to break free from their self-centeredness and build a sense of camaraderie.

For individuals like John Lesann, who has been at Discovery House for 45 days, the fundraiser offers a chance to make amends for past mistakes and contribute positively to society. “I understand the consequences of addiction now, which I didn’t realize before because of my self-centeredness. This activity helps us get out of ourselves and give back through service work,” Lesann shared.

Marty Simms, another resident at Discovery House, emphasized the transformative power of working in the kitchen. “Before I came here, I was isolated and scared of people. But now, by being vulnerable and trying new things together, we have formed a bond and learned a new skill. It’s pretty cool to see everybody come together,” Simms expressed.

Discovery House has been instrumental in supporting the recovery of 300 men battling addiction. The key to their success, according to Brent Rowland, the program coordinator, lies in creating a sense of family and brotherhood among the residents. As they form connections and support each other, their chances of long-term recovery significantly increase.

Support Discovery House by participating in their four-week fundraiser, starting on February 23. You can not only order soups for yourself but also choose to donate soups to those in need. Each order includes a homemade soup, a fresh Cobs bun, and a Blenz coffee. The proceeds from the fundraiser go toward helping men struggling with substance addiction in the community. Place your orders by visiting their website or calling the provided number. Join this worthy cause and make a difference in the lives of those seeking recovery.

FAQ:

1. Jaké je účelem akce “Soup is Good Food”?
Cílem akce “Soup is Good Food” je získat prostředky na podporu služeb pro bezpečnou a závislosti neobsahující rehabilitaci a zároveň nabídnout širokou škálu výborných polévek.

2. Kdo stojí za organizací této akce?
Recovery Resource Society je organizací, která akci “Soup is Good Food” iniciovala a pořádá. Discovery House, rehabilitační zařízení v Pentictonu, je hostitelem této akce.

3. Jaký význam má tato akce pro obyvatele Discovery House?
Tato akce umožňuje obyvatelům Discovery House nejen podpořit komunitu, ale také se zapojit do vlastního procesu oživení. Skrze práci ve službě a interakce s ostatními se dokážou osvobodit od sebestřednosti a vytvořit pocit kolegiálnosti.

4. Jaký prospěch získávají jednotlivci, kteří se účastní této akce?
Pro jednotlivce, jako je John Lesann, který je 45 dnů v Discovery House, je tato akce příležitostí udělat nápravu za minulé chyby a pozitivně přispět společnosti. Účast na této akci jim pomáhá získat perspektivu na následky závislosti a prostřednictvím služby se také naučit být součástí komunity.

5. Jaká je síla práce v kuchyni pro obyvatele Discovery House?
Práce v kuchyni má transformační moc pro obyvatele Discovery House. Zde se učí být zranitelní, zkoušet nové věci a tím společně tvoří pouta a získávají nové dovednosti. Je úžasné vidět, jak všichni společně přicházejí dohromady.

6. Jaký význam má Discovery House v rehabilitaci mužů s drogovými závislostmi?
Discovery House sehrává klíčovou roli v podpoře zotavení 300 mužů závislých na drogách. Podle programového koordinátora Brenta Rowlanda je klíčem k úspěchu tvorba rodinného prostředí a bratrství mezi obyvateli. Díky navázání vztahů a vzájemné podpoře se zvyšují jejich šance na dlouhodobé zotavení.

7. Jak mohu podpořit Discovery House?
Můžete podpořit Discovery House tím, že se zapojíte do jejich čtyřtýdenní akce, která začíná 23. února. Můžete nejen objednat polévky pro sebe, ale také darovat polévky potřebným. Každá objednávka zahrnuje domácí polévku, čerstvý chleba od Cobs a kávu od Blenz. Výtěžek z akce jde na pomoc mužům bojujícím s drogovou závislostí v komunitě. Objednávky můžete provést na jejich webové stránce nebo zavoláním na uvedené telefonní číslo. Přidejte se k této důstojné věci a pomozte změnit životy těch, kteří hledají zotavení.

Významné termíny a odborné pojmy:
– Recovery Resource Society – organizace, která iniciovala a pořádá akci “Soup is Good Food”
– Discovery House – rehabilitační zařízení v Pentictonu
– služby pro bezpečnou a závislosti neobsahující rehabilitaci – programy a podpora pro lidi závislé na drogách, které jim umožňují zotavit se bez použití návykových látek
– komunita – skupina lidí žijících ve stejném prostředí nebo s podobnými zájmy a hodnotami
– závislost – chronická duševní a fyzická závislost na určité látky nebo činnosti
– náprava – proces přijetí odpovědnosti za případné škody nebo chyby a snažení se je napravit
– perspektiva – pohled nebo úhel, kterým jsou věci posuzovány nebo se na ně díváme
– zranitelnost – stav, kdy jsme otevřeni a ochotni ukázat své emoce a nejistoty
– bratrství – silný vztah a podpora mezi lidmi, založená na společných zájmech a cílech

Svázek k hlavní doméně:
Recovery Resource Society – oficiální webová stránka organizace, která pořádá akci “Soup is Good Food”