The Long Table: Innovating Dining Out in South West England

The Long Table is not your average restaurant. Located in South West England, this eatery has revolutionized the way people think about dining out. Instead of fixed prices, The Long Table operates on a pay-as-you-can model, allowing customers to pay whatever amount they feel comfortable with for their meal.

In a time when the rising cost of food has made it inaccessible for many, The Long Table has become a vital resource for the community it serves. By utilizing still-good food that would have otherwise ended up in landfills, the restaurant is not only able to provide nutritious meals but also support 22 full-time and part-time staff members.

The restaurant’s menu changes every day, offering an array of options including plant-based and gluten-free dishes. This element of surprise keeps diners curious and excited about their meal each time they visit. Additionally, The Long Table is open for morning coffee and cake, and serves hot dinners on select days of the week.

However, The Long Table is currently facing the unfortunate possibility of eviction. The mill that they repurposed as their restaurant has been sold to a new landlord, who plans to take possession of the space by August 25, 2024. In response to this threat, The Long Table has organized various “Operation Fill-the-Mill” events to allow community members to make the most of their services while they can.

Despite the uncertainty surrounding their future, The Long Table’s impact on the local community remains strong. The owners have received immense support from the community, as evidenced by an open letter that expresses the hope for finding a solution that allows The Long Table to continue operating at its current location. If that is not possible, the community implores the new landlord to grant them more time to find a new venue and recreate this essential hub.

While the future of The Long Table hangs in the balance, it is clear that their innovative dining model and emphasis on community have struck a chord with people. Their story serves as an inspiration and a testament to the power of creativity and collaboration in the face of adversity.

For more information on The Long Table and to support their cause, visit their website. You can also follow their journey and feast on their delightful creations on Instagram and Facebook.

The Long Table není běžná restaurace. Sídlící na jihozápadě Anglie, tato restaurace změnila způsob, jakým lidé přemýšlejí o stravování mimo domov. Namísto pevných cen The Long Table funguje na modelu “plat, jak se cítíte”, umožňujícím zákazníkům zaplatit jakoukoliv částku, s kterou se cítí pohodlně za svůj jídlo.

V době, kdy stoupající cena potravin je pro mnohé nepřístupná, The Long Table se stal nezbytným zdrojem pro svoji komunitu. Tím, že využívá stále dobré jídlo, které by jinak skončilo na skládkách, je restaurace schopna poskytovat nejen výživné jídlo, ale také podporovat 22 zaměstnanců pracujících na plný i částečný úvazek.

Menu restaurace se každý den mění a nabízí širokou škálu možností, včetně rostlinných a bezlepkových jídel. Tento prvek překvapení udržuje hosty zvědavé a nadšené z jídla při každé návštěvě. Navíc je The Long Table otevřené na ranní kávu a dorty a podává teplé večeře vybrané dny v týdnu.

Nicméně The Long Table se v současné době potýká s nešťastnou možností vystěhování. Mlýn, který si přestavěli na svou restauraci, byl prodán novému pronajímateli, který plánuje převzít prostor do 25. srpna 2024. Na tento hrozící ohrožení The Long Table zorganizovalo různé akce s názvem “Operace Vyplň-Mlýn”, které umožňují členům komunity využít co nejvíce jejich služeb, dokud mohou.

Přestože je budoucnost The Long Table nejistá, jeho vliv na místní komunitu zůstává silný. Majitelé obdrželi obrovskou podporu od komunity, jak dokládá otevřený dopis vyjadřující naději na nalezení řešení, které umožní The Long Table pokračovat ve svém současném sídle. Jestliže to není možné, komunita naléhá na nového pronajímatele, aby jim dal více času na nalezení nového místa a znovuvytvoření tohoto důležitého centra.

Zatímco budoucnost The Long Table visí na vlásku, je zřejmé, že jejich inovativní model stravování a důraz na komunitu oslovil lidi. Jejich příběh slouží jako inspirace a svědectví o síle kreativity a spolupráce v tváři nepřízně.

Další informace o The Long Table a podpora jejich činnosti naleznete na jejich webových stránkách. Můžete také sledovat jejich cestu a pochutnat si na jejich lahodných vytvořeních na Instagramu a Facebooku.