Revolutionary Action in Support of Food Accessibility

Today, a group of activists from the organization “This Is Rigged” stormed the royal dining room at the Palace of Holyroodhouse in Edinburgh. Their objective is to draw attention to the pressing issue of food accessibility in Scotland. As they sat down at the table, carrying banners reading “is treasa tuath na tighearna” (the people are mightier than a lord) and “change begins in the kitchen, not the boardroom,” their message could not be ignored.

This Is Rigged is demanding that supermarkets lower the prices of baby formula to match the rates from March 2021. In addition, they are urging the Scottish Government to fully fund and implement a community food hub for every 500 households in Scotland. Their actions are rooted in the belief that if the government fails to address these issues, communities will take matters into their own hands.

The Scottish Government is obligated under the International Bill of Human Rights to ensure the right to food for its citizens. However, despite previous commitments, they have fallen short of meeting this obligation. Shockingly, one out of every four Scots has experienced food insecurity in the past year. The consequences of this lack of accessibility are dire, with thousands of children being hospitalized for malnutrition annually.

Supermarkets have not escaped criticism either, as This Is Rigged has accused them of exploiting the rights of consumers. Not only have prices soared since March 2021, but supermarkets have also cracked down on shoplifters, further exacerbating the problem. This corporate violence has left many parents with no choice but to resort to stealing baby formula to feed their children.

This Is Rigged is calling for supermarkets to take responsibility by reducing the prices of baby products. They also request that the Scottish Government fulfill its promise to establish community food hubs throughout the country. These demands aim to create an equal and just food system that prioritizes the needs of individuals over corporate greed.

The actions of This Is Rigged are part of an ongoing campaign for change. They have previously organized a ‘March for Scran’ in Glasgow, where they protested against the profiteering of supermarkets. Moreover, they have engaged in acts of direct action by redistributing food from supermarket shelves to food banks, inspired by the tale of Robin Hood.

The group’s co-founder, Hannah Bright, highlights the significance of their chosen location, the royal dining room. She draws parallels between the historical struggles of the Highland Land League, reclaiming stolen land through land raids and rent strikes, and the current cost-of-living crisis. This crisis sees ordinary individuals stripped of their ability to sustain themselves while corporate CEOs profit immensely.

The actions of This Is Rigged are a powerful reminder that it is the collective effort of the people that can bring about real change. By highlighting the urgency of the food accessibility issue, they are forcing both supermarkets and the government to confront their responsibilities. Only through a united front can a fair and equitable food system be achieved for all.

Dnes skupina aktivistů z organizace “Toto je falešné” vtrhla do královské jídelny v Holyroodském paláci v Edinburgu. Jejich cílem je upozornit na naléhavý problém dostupnosti potravin ve Skotsku. Když usedli ke stolu a nesli transparenty s nápisy “is treasa tuath na tighearna” (lidé jsou mocnější než pánové) a “změna začíná v kuchyni, ne v konferenční místnosti”, nebylo možné ignorovat jejich zprávu.

Toto je falešné požaduje, aby supermarkety snížily ceny dětské výživy na úroveň z března 2021. Navíc vyzývají skotskou vládu, aby plně financovala a zaváděla komunitní potravinové centrum pro každých 500 domácností ve Skotsku. Jejich akce vycházejí z přesvědčení, že pokud vláda tyto problémy neřeší, společenství vezmou věci do vlastních rukou.

Skotská vláda má povinnost zajistit právo na potravu pro své občany podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Přestože předchozí závazky existují, nestanovily tuto povinnost. Neuvěřitelných jedna čtvrtina Skotů zažila během minulého roku nedostatek potravin. Důsledky této nedostupnosti jsou vážné, s tisíci dětí hospitalizovaných každoročně kvůli podvýživě.

Supermarkety neunikly kritice ani Toto je falešné, které je obviňuje z využívání práv spotřebitelů. Ceny nejenže od března 2021 prudce stouply, ale supermarkety také razantně omezily zloděje, což problém ještě zhoršilo. Tento korporátní násilí zanechalo mnoho rodičů bez jiného výběru než krádeže dětské výživy pro své děti.

Toto je falešné vyzývá supermarkety, aby nesli zodpovědnost a snížili ceny dětských výrobků. Dále žádají skotskou vládu, aby splnila svůj slib a zřídila komunitní potravinová centra po celé zemi. Tyto požadavky si klade za cíl vytvořit spravedlivý a rovný potravinový systém, který dává přednost potřebám jednotlivců před korporátní chamtivostí.

Akce Toto je falešné jsou součástí neustálé kampaně za změnu. Již dříve uspořádali “Průvod Pro Scran” v Glasgow, kde protestovali proti ziskuchtivosti supermarketů. Navíc se angažovali v přímých akcích, takže potraviny přerozdávali z regálů supermarketů do potravinových bank, inspirováni příběhem Robina Hooda.

Spoluzakladatelka skupiny, Hannah Bright, zdůrazňuje význam vybraného místa, královské jídelny. Paralely vidí mezi historickými boji vysokohorské ligy, která si prostřednictvím násilného zabavení nebo stávek proti nájemnému vlastníky připomíná vykořisťování země, a současnou krizí životních nákladů. Tato krize u lidí zbavuje schopnosti uživit se, zatímco korporátní ředitelé získávají obrovské zisky.

Akce Toto je falešné je silnou připomínkou toho, že skutečná změna může přijít pouze prostřednictvím kolektivního úsilí lidí. Tím, že upozorňují na naléhavost problému dostupnosti potravin, donucují jak supermarkety, tak vládu, aby se postavili tváří v tvář svým povinnostem. Spravedlivý a upřímný potravinový systém pro všechny je možné dosáhnout pouze jednotným postupem.